Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
O proceso de investigación nas ciencias da actividade física e do deporte/620517001
Metodoloxía experimental e cuasiexperimental nas ciencias da actividade física e do deporte/620517003
Análise multivariante/620517009
Análise exploratoria de datos e análise inferencial/620517008

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/620517015
Análisis do rendemento nos deportes/620517013

Observacións