Temas Subtemas
1. Técnicas de dependencia. -Regresión lineal simple e múltiple
-Regresión loxística
-Análise discriminante
2. Técnicas de interdependencia. -Análise de compoñentes principais
-Análise factorial
-Escalamento multidimensional