Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A10 A11 A12 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 15 15 30
Solución de problemas A10 A11 A12 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 0 15 15
Traballos tutelados A10 A11 A12 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 0 50 50
Proba obxectiva A10 A11 A12 B2 C4 1 9 10
Sesión maxistral A10 A11 A12 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 10 10 20
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado