Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise exploratoria de datos e análise inferencial/620517008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións