Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A19 B6 B7 C1 C4 60 50 110
Seminario A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 15 15 30
Actividades iniciais A6 A11 A19 B2 B3 B6 B9 C1 15 0 15
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A19 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 0 200 200
Presentación oral A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A19 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 2 15 17
Análise de fontes documentais A2 A5 A6 B1 B3 B5 B6 B9 C1 C4 0 120 120
Sesión maxistral A4 A7 A11 B1 B3 B7 C2 C3 8 0 8
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado