Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A19 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 Valoraranse:

- Calidade da presentación formal
- Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
- Procura bibligráfica sistematizada e axustada
- Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
70
Presentación oral A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A19 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 Valoraranse:
- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de Tics
20
Prácticas de laboratorio A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A19 B6 B7 C1 C4 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Seminario A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
 
Observacións avaliación
Para superar a materia será imprescindible lograr o apto e no traballo tutelado. Salvo que tivese lugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos diferentes apartados conservarase en posteriores oportunidades. En cada oportunidade, o non concorrer a algún dos apartados da avaliación pendentes de superación, e que sexan requisito para poder obter o apto na materia (traballo tutelado) implicará a cualificación do alumno como non presentado.