Metodoloxías
Portafolios do alumno
Proba de ensaio
Descrición
As actividades reflectidas son aquelas que demandan a asistencia do/a alumno/a ás titorías. Nesta materia contémplanse 3 tipos diferentes de titorías:

- En pequeno grupo: son aquelas previstas no horario da materia que poderán utilizarse para revisar actividades que teñan que ver co contido do portafolios.

- Titorías individualizadas utilizando o moodle ou teams ou as horas de tutoría do profesorado.

- Titorías persoais/grupales e o despacho do profesorado ou por teams.

O alumnado con matrícula a tempo parcial, deberá falar co profesorado para acordar os criterios de asistencia e avaliación para cada unha das oportunidades.