Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Psicoloxía da actividade física e do deporte/620G01011
Socioloxía da actividade física e do deporte/620G01015
Proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte/620G01022
Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte/620G01035
Prácticum/620G01040

Observacións
Recomendacións:

*** Pór en coñecemento do profesorado os posibles aspectos que impidan levar con normalidade o establecido nesta guía.

*** Manter con regularidade tutorías co profesorado (presenciais ou on-line) para o seguimento da materia.

*** Co fin de mellorar a materia e o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería conveniente que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con periodicidade cuadrimestral, respecto de participar no proceso de avaliación da materia e cuxa chamada realiza baixo o nome de %ou201CAVALÍA%ou201D consistindo en responder os cuestionarios que avalían a docencia do profesorado.