Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura, contextualización e nivel de importancia nos diferentes ámbitos profesionais
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia e participación e eventos académicos ou deportivos relacionados có atletismo
Análise de fontes documentais Revisión da bibliografía específica relacioada cos contidos da asignatura
Práctica de actividade física Práctica dirixida para o aprendizaxe das habilidades atléticas
Sesión maxistral Explicación teórica con apoio audiovisual dos fundamentos atléticos básicos
Traballos tutelados Elaboración dun traballo relacionado coas habilidades atléticas, portafolio, ... baixo a dirección e tútela do profesor
Discusión dirixida Debate sobre calquera tema dos contidos, moderado polo profesor
Proba mixta Proba de avaliación obxectiva sobre o temario, de resposta breve, longa, multiple ou de execución práctica fisico deportiva