Materias que se recomenda ter cursado previamente
Iniciación en deportes I (Atletismo I) (optativa) /620G01310
Iniciación en deportes V (Atletismo II) (optativa)/620G01413

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Anatomía e cinesioloxía do movemento humano/620G01002
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003
Bases da educación física e deportiva/620G01004
Habilidades ximnásticas e a súa didáctica/620G01009

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase levar o traballo ao día, non deixando ningún concepto, nin obxectivo básico de cada sesión sen compreder, contando coa atención personalizada do profesor.