Metodoloxías Descrición
Proba mixta Exame escrito consistente:
1.- Preguntas de tipo test.
2.- Elaboración dunha clase para a corrección dos defectos técnicos mediante a progresión adecuada en función das circunstancias establecidas.
3.- Elaboración dunha clase para a corrección dos defectos técnicos detectados previamente en un nadador.
Aprendizaxe colaborativa Traballo no presencial relacionado cos contidos practicos da materia e co desenvolvemento do traballo teórico-práctico.
Sesión maxistral Impartición de contidos teóricos por parte dos profesores
Traballos tutelados Elaboración e entrega, por parte do alumno, dun traballo teórico-práctico consistente en evaluar, detectar os defectos no estilo, y elaborar un programa de progresión para correxir os defectos e aplicalo a os alumnos.
Práctica de actividade física Realización por parte dos alumnos das tarefas motrices de aprendizaxe propostas nos contidos.