Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A8 A25 A26 B2 B7 C1 A proba de ensaio consistirá no desenvolvemento de varias cuestións interrelacionadas que implican un tratamento global e integrado dos contidos abordados ao longo da materia. 60
Práctica de actividade física A5 A11 A12 A25 B4 B6 B16 A práctica da actividade física implica a participación activa do alumno nas sesións practicas. O alumno cunha participación activa inferior ao 70% non obterá puntuación neste apartado, a partir desta porcentaxe a cualificación será proporcional á participación. 20
Recensión bilbiográfica A33 A36 C1 C3 En relación cos traballos tutelados valorarase:
A profundide do contido.
O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
A presentación e a claridade da exposición.
20
 
Observacións avaliación
- A proba de ensaio poderá, a criterio do profesor, estar dividida en varias probas atendendo aos contidos da materia.
- A proba de ensaio estará no idioma de impartición da materia (castelan y/o galego), se se desexa no outro idioma oficial da UDC solicitarase unha semana antes da data de realización.
- A práctica da actividade física implica a asistencia e a participación do alumno nas sesións prácticas.
- Imprescindible a asistencia a un mínimo do 70% das sesións teóricas e/ou prácticas presenciais, para obter unha avaliación positiva
- Para superar a materia, todos os alumnos, deberán alcanzar unha mínima de 5 puntos (50%) do sumatorio das diferentes partes que compoñen a avaliación.
- O alumnado que teña concedida a Dedicación Parcial deberá asistir a un mínimo do 50% das actividades docentes programadas.
- Os criterios de avaliación para a 1ª y 2ª oportunidade e sucesivas convocatorias serán os mesmos para todos os alumnos.As notas das partes superadas nuha convocatoria serán mantidas para as sucesivas.