Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A4 B1 B7 1 0 1
Proba mixta A4 A8 A9 A11 A18 A25 A26 A27 B2 B16 C1 2 20 22
Sesión maxistral A4 A7 A8 A9 A18 A25 A26 A27 B1 B2 B3 B7 3 4.5 7.5
Simulación A5 A8 A9 A11 A18 A25 A26 A27 A33 B1 B2 B3 B7 B16 C1 1.5 15 16.5
Práctica de actividade física A4 A5 A7 A8 A11 A25 A26 A27 B1 B2 B7 B16 43.5 32.5 76
Prácticas clínicas A7 A8 A11 A18 A25 A26 A33 B1 B2 B3 0 10 10
Prácticas a través de TIC A5 A11 A18 A25 A27 A33 A36 B7 B10 B16 C1 0 15 15
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado