Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura: oxectivos, desenvolvemento dos contidos, das sesións, do sistema e proceso de avaliación, e explicación do traballo do estudante.
Proba mixta Exame teórico dos contidos teórico-prácticos desenvolvidos durante o cuadrimestre, mais dos traballos solicitados, e Exame práctico de competencia motriz sobre os contidos prácticos expostos.
Sesión maxistral Presentación dos contidos de xeito expositivo e demostrativo por parte do docente. Poderá tratarse de contidos exclusivamente teóricos e/ou de execución práctica.
Simulación Os e as estudantes deberán preparar a exposición de algún contido teórico-práctico concreto, para a súa posteriór presentación e realizacón por parte do resto do grupo.
Práctica de actividade física Desenvolvemento dos contidos teórico-prácticos que incluirán os aspectos teóricos en relación aos criterios motrices básicos de execución, así como a execución das habilidades para a obtención da competencia motriz específica.
Prácticas clínicas O/A estudante asistirá a sesións de ensino/aprendizaxe/adestramento nas que, mediante planillas de observación deseñadas ao efecto, recollerá información pertinente relativa ao desenvolvemento didáctico e metodolóxico da sesión. A sesión desenvolverase en clubes e/ou escolas onde teña lugar un proceso da natureza anteriromente descrita. O responsable da actividade asinará a Planilla de Observación dando fé da tarefa realizada.
Prácticas a través de TIC Consiste na elaboración e entrega dun traballo en formato video das habilidades de pe e de chan presentadas nos contidos, e executadas polo alumno/a. A montaxe do video terá unha duración máxima de 20'.