Metodoloxías
Actividades iniciais
Prácticas a través de TIC
Proba mixta
Sesión maxistral
Simulación
Práctica de actividade física
Descrición
Para cada metodoloxía contemplada, o estudante poderá acceder a atención personalizada por diferentes canles como titorías, correo electrónico, Moodle ou calquera outra que se estableza para este cometido.
No caso de estudantes con matrícula parcial, os criterios serán os mesmos que para os estudantes con matrícula total ou ordinaria.