Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Aprendizaxe e control motor/620G01012
Biomecánica do movemento humano/620G01014

Materias que continúan o temario
Bases da educación física e deportiva/620G01004

Observacións