Metodoloxías
Discusión dirixida
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
As tutorías e os demais medios de comunicación profesor alumno, realizaranse por correo electrónico, moodle o temas
Os traballos tutelados, requirirán a tutorización personalizada para adecuar a elección do modelo de práctica e o caso obxecto de estudo, para adecuar a elección de obxectivos, o contido e guiar a totalidade do proceso. Para iso disporanse de clases prácticas, tutorías e a atención contínua.
Realizaranse presentacións orais dos traballos e materias desenvolvidos polo alumno na materia.
Os alumnos con matrícula parcial organizará selles-adaptase individualmente a materia ás súas características para que poidan cumprir os mesmos requisitos que o resto do alumnado
Las tutorías y los demás medios de comunicación profesor/alumno se realizarán por correo electrónico, teams o moodle