Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A14 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 2 3 5
Sesión maxistral B7 B9 B11 C3 C6 C8 30 45 75
Prácticas de laboratorio A14 A18 A22 A23 A27 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 C6 C8 22.5 33.75 56.25
Solución de problemas A22 A23 A27 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 C6 C8 1 4 5
Proba obxectiva A14 A18 A22 A23 A27 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 C6 C8 3.875 3.875 7.75
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado