Materias que se recomenda ter cursado previamente
Anatomía e cinesioloxía do movemento humano/620G01002
Fisioloxía do exercicio I/620G01013
Biomecánica do movemento humano/620G01014
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Metodoloxía do rendemento deportivo/620G01024

Materias que continúan o temario
Actividade física saudable e calidade de vida I/620G01023
Actividade física saudable e calidade de vida II/620G01036

Observacións