Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A3 A25 B1 1 0 1
Análise de fontes documentais A4 A8 A9 1 8 9
Eventos científicos e/ou divulgativos B1 B19 C6 0 6 6
Sesión maxistral A6 A16 A17 C7 4 12 16
Portafolios do alumno A16 0 15 15
Proba mixta A4 A26 B2 B3 3 12 15
Traballos tutelados A18 A23 B11 B16 C1 2 16 18
Saídas de campo A3 B18 0 12 12
Prácticas a través de TIC C4 1 3 4
Práctica de actividade física A25 32 21 53
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado