Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Xogos e recreación deportiva/620G01005
Balonmán e a súa didáctica/620G01017

Observacións