Temas Subtemas
O diario como elemento de reflexión en, sobre e para a práctica. - Tipos de diario
- Usos do diario
O portafolio: documento final que se vai elaborando e que recolle a narrativa da experiencia de prácticas desenvolvida e analizada. - Estructura do portafolio
- Documentos oficiais a presentar
Fases de desenvolvemento do Practicum -Fase de preparación do proxecto formativo: Elaboración e aplicación de técnicas de recollida de información(planillas, sistemas de categorías, anecdotarios,…) para a contextualización e preparación da intervención.
- Fase de intervención: Elaboración e aplicación do proxecto formativo recollendo o programado sempre acompañado dunha análise reflexiva post-intervención.
- Fase de valoración final: Análise das prácticas e do Practicum.
Complementos de formación específicos (coa intención de buscar unha complementariedade entre a formación académica do grao e o ámbito específico profesional) Planificación didáctica, planificación deportiva , programas de intervención para poboacións específicas, organización de proxectos de xestión e lecer.