Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas clínicas
Saídas de campo
Portafolios do alumno
Análise de fontes documentais
Descrición
As actividades reflexadas son aquelas que demandan a asistencia do alumno/a as titorías. Nesta materia contémplanse 3 tipos diferentes de titorías:
- En pequeno grupo e gran grupo: son aquelas previstas no horario da materia que poderán utilizarse a indicación do profesorado para revisar actividades que teñan que ver co contido da materia
- Tutorías individualizadas utilizando a plataforma moodle.
- Tutorías personales/grupales no despacho do profesorado.
O alumno/a en prácticas terá a súa disposición catro persoas as que poderá acudir:
- As profesoras responsables do Practicum
- O titor/a da Facultade (académico)
- O titor/a do centro de prácticas (profesional)