Bibliografía básica
A Bibliografía a utilizar nesta materia, será a recomendada nas materias do ámbito específico en que cada estudante realiza as súas prácticas. Atoparáse material complementario en moodel.
Bibliografía complementaria