Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Preferentemente, os estudantes deberían cursar esta materia no momento en que superen as materias dos tres primeiros cursos do grado polas demandas de coñecementos conceptuais e procedimentais que ten o Practicum asi como pola adicación horaria que esixe. Esta guía informatizada, estará acompañada doutro documento a modo de programa onde se definen todolos elementos didácticos da materia (temporalización, obxectivos, funcións, contido pormenorizado do portafolios,...) que se entregará ao alumnado na presentación da mesma. En Moodel irase colgado toda a información necesaria e as rúbricas.