Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 A8 A9 A11 A16 A26 A29 A31 A33 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B10 B12 B15 B16 C7 12 24 36
Proba mixta A17 A25 A27 B5 B8 B9 B11 B13 B14 2 18 20
Solución de problemas B17 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 26 45 71
Análise de fontes documentais A29 B1 B3 B7 C1 C2 C5 C6 2 14 16
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado