Temas Subtemas
BLOQUE I 1. Introducion: que paisaxe para a planificacion e que planificacion para a paisaxe? O CEP como marco para a planificacion da paisaxe.
Nocions basicas de planificacion.
2. A participacion publica en materia de paisaxe. Mecanismos participativos.
3. Os catalogos de paisaxe e instrumentos analogos: revision de experiencias. Identificacion e caracterizacion de paisaxes en planificacion.
A cuestion das unidades de paisaxe.
4. As cartas da paisaxe e instrumentos analogos: revision de experiencias.
5. Introducion da paisaxe en planificacion territorial e urbanistica.
6. Os estudos de impacto e integracion paisaxistica.
7. Indicadores de paisaxe en planificacion. Confusion entre indicadores ambientais, territoriais e paisaxisticos.
BLOQUE II: APLICACIONS AS PAISAXES GALEGAS 1. A paisaxe rural en Galicia: orixe e prospectiva
2. Aplicacion de ferramentas actuais de planificacion da paisaxe en Galicia
3. Particularidades no caso galego da analise de paisaxes orientada a planificacion
BLOQUE III: PAISAXES E SOLOS 1. Solos de Galicia
2. Planificacion do uso do solo
3. Problemas asociados ao uso do solo
BLOQUE IV: PAISAXES E BIODIVERSIDADE
1. Marco legal
2. Aproximacions ecosistemicas e bioxeograficas a paisaxe
3. Biodiversidade e paisaxe en Galicia