Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
O desenvolvemento das habilidades criticas e clave nesta materia, de xeito que se promovere un espirito participativo e de discusion nas
sesions. Ao mesmo tempo, agardase unha implicacion neste eido por parte do alumnado, que debe ser quen de dar argumentado de forma
madura as suas opinions e valoracions.
Os coñecementos de linguas (inglesa e/ou francesa) son imprescindibeis.