Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 A7 A9 A12 B4 B6 B7 B8 30 0 30
Obradoiro A2 A3 A7 A9 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 60 90
Proba obxectiva A1 A2 A3 A9 B1 B2 B3 0 13 13
Saídas de campo A7 0 6 6
Lecturas A2 0 10 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado