Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A5 B6 C1 C3 C6 4 10 14
Análise de fontes documentais B6 C6 0 15 15
Discusión dirixida A6 A10 B4 10 0 10
Aprendizaxe colaborativa B1 B2 B5 10 20 30
Obradoiro A7 A8 A9 A12 B3 B7 B8 C4 C5 C7 C8 10 40 50
Sesión maxistral B2 B6 C4 15 0 15
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 12 24 36
Portafolios do alumno B5 B7 C1 C3 C8 5 30 35
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado