Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxecto de Construción/630519001
Proxecto de Estruturas/630519002
Crítica Arquitectónica/630519004
Instrumentos de Intervención Urbanística/630519006
Proxecto de Instalacións/630519003

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/630519007

Observacións