Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A4 A7 A10 B3 C1 C6 C15 18 18 36
Eventos científicos e/ou divulgativos A8 B2 B5 3 6 9
Traballos tutelados A4 A8 A10 B3 B5 C6 C8 C9 0 26 26
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado