Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A9 A15 B11 C2 C6 C11 2 3 5
Aprendizaxe colaborativa A9 B2 B9 C3 C7 C8 20 0 20
Traballos tutelados A9 B4 C10 2 6 8
Solución de problemas A9 A15 B4 B10 B12 B14 C2 12 24 36
Proba obxectiva A9 A15 B2 B4 B13 B15 B16 C10 4 0 4
Sesión maxistral A9 A15 B2 B4 B9 B11 C2 20 50 70
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado