Metodoloxías
Proba oral
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Traballos tutelados
Lecturas
Descrición
O profesor director do TFM prestará atención personalizada cunha dedicación ponderada en tódalas metodoloxías que serán obxecto de avaliación.