Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 20 20 40
Solución de problemas 20 20 40
Prácticas a través de TIC 30 20 50
Prácticas de laboratorio 2 4 6
Lecturas 0 12 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado