Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Ampliación de cálculo Código 632G01010
Titulación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Taboada Vazquez, Raquel
Correo electrónico
raquel.taboada@udc.es
Profesorado
Dominguez Perez, Xabier E.
Taboada Vazquez, Raquel
Correo electrónico
xabier.dominguez@udc.es
raquel.taboada@udc.es
Web
Descrición xeral Alcanzar un dominio suficiente das ecuacións diferenciais e a xeometría diferencial necesario para abordar os contidos doutras materias da titulación
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: Non se realizarán cambios 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen: Mantéñense todas as metodoloxías. Tanto as sesións maxistrais como as de resolución de problemas realizaranse con metodoloxías similares ás utilizadas presencialmente pero online, e no horario que ten a materia asignado no calendario da Escola. As titorías realízanse preferentemente a través de Microsoft Teams. O material audiovisual adicional xerado estará dispoñible para os estudantes a través do Moodle da materia. As probas curtas e os problemas con entrega que se teñen en conta para a avaliación continua, así como os exames realizaranse a través da plataforma Moodle, co apoio do Teams. *Metodoloxías docentes que se modifican: ningunha 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado • Correo electrónico: diariamente. Para facer consultas, resolver dúbidas e solicitar reunións a través de Teams. • Moodle: diariamente. Crearase o “Foro de consultas, dudas y sugerencias” • Teams: diariamente para titorías individuais. 4. Modificacións na avaliación: o sistema de avaliación non se modificará *Observacións de avaliación: A materia pódese superar de dúas maneiras: 1) Avaliación continua. Para poder ser avaliado/a de esta forma, o/a estudante deberá asistir polo menos ao 80% das clases de problemas (controlarase a asistencia tanto ás clases prensenciais como ás clases a través de Teams), entregar polo menos 4 das 5 prácticas e realizar polo menos 4 das 5 probas que se farán ao longo do cuadrimestre. A nota final calcularase da forma seguinte: (nota do exame) x 0’6 + (nota de curso) x 0’4 • Exame final (xaneiro ou xullo): é necesario obter polo menos o 40% da puntuación. • Probas: realizaranse 5, unha ao final de cada bloque, en horario de clase e previamente anunciadas. A nota das probas representará a metade da nota de curso. • Prácticas: propoñeranse 5, unha ao final de cada bloque, en horario de clase e previamente anunciadas. Resolveranse individualmente. A nota das prácticas representará a metade da nota de curso. Para superar a materia a nota final deberá ser maior ou igual a 5 sobre 10. 2) Exame final. O/a alumno/a debe obter polo menos 5 puntos sobre 10 no exame final de xaneiro ou de xullo. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: Sen cambios
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías