Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 A2 B1 B2 B3 B4 B9 B12 B15 B8 B18 B7 C3 C12 C13 C15 C16 C18 C8 15 37.5 52.5
Proba obxectiva A1 A2 B1 B2 B3 B4 B8 B18 B7 C10 C11 C12 C15 C16 4 0 4
Proba de resposta breve A1 A2 B2 B3 B4 B9 B7 C13 C15 1.5 0 1.5
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 B12 B6 B8 B18 B20 C3 C7 C10 C11 C12 45 45 90
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado