Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A19 A28 A30 B1 B2 B3 30 45 75
Solución de problemas B4 B5 B11 B13 B14 B15 B8 10 15 25
Proba de resposta múltiple B16 B18 B19 B20 C1 C2 3.5 0 3.5
Proba obxectiva C3 C4 C5 C7 C10 C12 C14 C18 C8 C19 6 0 6
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado