Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xeoloxía/632G01004
Hidráulica e hidroloxía/632G01016
Enxeñaría do Terro I/632G01020
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas/632G01052

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Regulación de Recursos/632G01051

Observacións