Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A6 A35 A36 18 27 45
Proba de ensaio A6 A35 A36 6 36 42
Traballos tutelados A6 A35 A36 2 6 8
Actividades iniciais 2 0 2
Sesión maxistral A6 A35 A36 50 75 125
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado