Materias que se recomenda ter cursado previamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002
Introdución á economía e á empresa/632G01006
Estatística/632G01017
Infraestruturas do transporte/632G01018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Lexislación e Proxectos/632G01021

Materias que continúan o temario
Xestión do Transporte Urbano/632G01065

Observacións