Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B2 B3 C1 27 32 59
Seminario A1 B2 B3 27 33 60
Proba mixta A1 B2 B3 3 3 6
Lecturas A1 B2 B3 0 10 10
Solución de problemas A1 B2 B3 0 10 10
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado