Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo infinitesimal I/632G02001
Álxebra lineal I/632G02007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Cálculo infinitesimal II/632G02002

Materias que continúan o temario
Fundamentos de mecánica computacional/632G02015
Ecuacións diferenciais/632G02017

Observacións