Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución das prácticas dos diferentes temas plantexados polos profesores.
Proba obxectiva Realización dos exames da materia nas datas establecidas ao efecto pola Comisión Docente da Escola.
Sesión maxistral Exposición de contidos conceptuais dos diversos temas.