Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física aplicada I/632G02004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Física aplicada II/632G02005
Mecánica/632G02014

Materias que continúan o temario
Estruturas I/632G02024
Estruturas II/632G02025

Observacións