Materias que se recomenda ter cursado previamente
Topografía e cartografía/632G02011
Mecánica/632G02014
Debuxo en enxeñaría civil II/632G02016
Materiais de construción II/632G02010
Resistencia de materiais/632G02018
Xeotecnia I/632G02019
Camiños/632G02033

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións