Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 28 58 86
Prácticas de laboratorio A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C6 28 30 58
Proba obxectiva A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C9 2 0 2
Proba práctica A2 A3 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado