Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A6 A7 B1 B3 27 54 81
Prácticas de laboratorio A1 A3 A5 A6 A7 B2 C6 C1 21 18 39
Estudo de casos A3 A5 A6 A7 B2 B3 B5 C1 6 6 12
Proba mixta A1 A3 A5 A6 A7 B1 B3 C1 2 0 2
Proba práctica A1 A5 A6 A7 B2 B3 B4 C1 1 0 1
Traballos tutelados A3 A6 A7 B3 B5 C1 C3 C9 2 7 9
Actividades iniciais A3 A1 B1 1 2 3
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado