Metodoloxías
Estudo de casos
Prácticas de laboratorio
Proba mixta
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
En todas e cada unha das metodoloxías, o alumno terá acceso a atención personalizada a través das titorías presenciais e/ou virtuais, a través da plataforma moodle e/ou do correo electrónico. Con todo o profesor valorará a necesidade da titoría presencial, en beneficio da aprendizaxe do estudante.