Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 A17 B1 B2 C4 C8 29 16 45
Prácticas a través de TIC A17 B3 B4 B5 C3 C4 C8 23 22 45
Traballos tutelados A15 A17 A19 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 5 50 55
Proba práctica C3 1 0 1
Proba obxectiva C1 C3 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado